(+45) 93 93 62 95

Abonnementsbetingelser

ABONNEMENTSBETINGELSER

Disse abonnementsbetingelser (herefter benævnt "betingelserne") er gældende mellem UpFrontNet ApS og enhver abonnent, der indgår aftale med UpFrontNet ApS, (herefter benævnt "abonnenten") som supplement til det tilbud eller den ordrebekræftelse, der indeholder specifikation af ydelser og priser. Abonnementsbetingelserne er gældende, medmindre disse udtrykkeligt og skriftligt er fraveget ved aftale mellem UpFrontNet ApS og abonnenten.

1. UPFRONTNET ApS' YDELSER:

1.1 Web sitet www.upfrontnet.dk

UpFrontNet ApS tilvejebringer for abonnenten adgang til web sitet www.upfrontnet.dk (herefter benævnt "sitet") samt relaterede tjenesteydelser med forbehold af abonnentens accept samt overholdelse af betingelserne.

2. RETTIGHEDER:

2.1 Kundens rettigheder:

Ved tilvejebringelse af alle af de af UpFrontNet ApS anmodede tilmeldingsoplysninger samt betaling af abonnementsafgiften og accept af betingelserne, får abonnenten herefter ret til adgang samt brug af sitet www.upfrontnet.dk. Kun den abonnent, som har udfyldt abonnementet og således indgået en brugsaftale med UpFrontNet ApS, kan få adgang til samt anvende sitet.

Abonnenten accepterer, at denne ikke vil meddele sit kodeord til andre. UpFrontNet ApS vil overvåge abonnentens brug af sitet i.h.t. gældende danske regler herfor for at sikre overholdelse af denne betingelse samt aftalens andre vilkår, og UpFrontNet ApS kan frit anvende eller fremlægge alle oplysninger og materialer, som er modtaget fra abonnenten eller samlet på grundlag af abonnentens anvendelse af sitet af enhver lovlig årsag eller til ethvert lovligt formål. Abonnenten erklærer, at denne ikke vil overføre, distribuere eller på anden måde offentliggøre nogen form for materialer på sitet, som (a) begrænser eller hæmmer nogen anden abonnent i at anvende sitet, b) er ulovlige, æreskrænkende, nedgørende, obskøne, pornografiske eller blufærdighedskrænkende, c) indstifter eller opmuntrer til en adfærd, som ville udgøre en lovovertrædelse, give anledning til civil erstatningsforpligtelse eller på anden måde overtræde gældende lovgivning, d) overtræder, plagierer eller krænker tredjemands rettigheder, herunder - men ikke begrænset til - ophavsrettigheder, varemærker, patenter, privatlivets fred eller nogen form for offentlig omtale, e) indeholder en virus eller et andet skadeligt element.

2.2 UpFrontNet ApS' rettigheder:

UpFrontNet ApS har samtlige ejendomsrettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, til sitet www.upfrontnet.dk. Alle materialer, som vises på sitet, er således beskyttet af ophavsret, og er, medmindre andet er angivet, ejet og styret af UpFrontNet ApS. Abonnenten må overføre / fremstille en (1) kopi af de på sitet fremviste materialer udelukkende til personlig brug. Kopiering eller lagring af materialer, som vises på sitet, til andet end personlig brug, er at betragte som en væsentlig misligholdelse af nærværende abonnementsbetingelser. Upfrontnet.dk og UpFrontNet ApS samt tilknyttede logos, er varemærker tilhørende UpFrontNet ApS. Alle andre varemærker og logos, som anvendes på sitet, er varemærker og logos tilhørende disses respektive ejere. Uautoriseret brug eller kopiering af nogen af varemærkerne og logoerne, som vises på sitet, er ikke tilladt og vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse af nærværende abonnementsbetingelser.

2.3 Udnyttelse af opnået viden:

Ved at sende meddelelser, overføre filer, indtaste data eller ved at beskæftige Dem med nogen form for kommunikation til eller fra sitet, bevilliger De hermed UpFrontNet ApS en uophørlig og ubegrænset ikke eksklusiv og licensfri tilladelse til at bruge, kopiere, licensiere, underlicensiere, distribuere, fremvise, afspille offentligt, gengive, videresende, modificere, redigere samt på anden måde udnytte sådanne meddelelser i alle nu kendte og herefter udviklede medier. Nærværende tilladelse omfatter dog ikke enhver form for private data, som er indtastet af abonnenten. Disse data er fortrolige og vil ikke under nogen omstændigheder være tilgængelige for andre end abonnenten og UpFrontNet ApS. Abonnenten accepterer, at overførsler til og fra sitet ikke er fortrolige, og at abonnentens meddelelser kan blive læst og opfanget af andre. Abonnenten accepterer ligeledes, at der ved fremsendelse af sådanne meddelelser til sitet eller til UpFrontNet ApS ikke oprettes nogen kontraktlig underforstået forbindelse mellem abonnenten og UpFrontNet ApS udover betingelserne.

3. PRISER OG BETALING:

3.1 Pris og fakturering:

Den mellem kunden og UpFrontNet ApS aftalte pris for abonnement på sitet, fremgår af tilbudet eller ordrebekræftelsen. Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering. Hvis der efter aftalens underskrift kommer nye eller ændrede afgifter, foretages en regulering, således at UpFrontNet ApS stilles uændret.

3.2 Betalingsbetingelserne:

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage. Ved forsinket betaling beregnes kr. 50,00 i rykkergebyr samt 1½% morarente pr. påbegyndt måned. Udebliver betaling mere end 14 dage efter skriftligt påkrav om betaling af skyldige abonnementsbeløb er modtaget, kan UpFrontNet ApS frit afbryde forbindelse til sitet, uden at dette medfører bortfald af abonnentens forpligtelse til at betale for den indgåede abonnementsperiode.

4. OPHØR AF AFTALEN:

4.1 Opsigelse:

Abonnenten kan opsige aftalen med mindst 30 dages skriftligt varsel til udgangen af den abonnementsperiode, der fremgår af ordrebekræftelsen. UpFrontNet ApS kan ligeledes opsige abonnementsaftalen med mindst 60 dages skriftligt varsel til et hvilket som helst tidspunkt.

4.2 Ophævelse:

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, kan den part ophæve aftalen uden varsel.

5. OVERDRAGELSE:

5.1 Abonnenten:

Abonnentens rettigheder og forpligtelser i.h.t. den indgåede abonnementsaftale kan ikke af abonnenten overdrages til tredjemand, medmindre forudgående skriftlig accept er indhentet fra UpFrontNet ApS.

5.2 UpFrontNet ApS:

UpFrontNet ApS er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i.h.t. til nærværende abonnementsaftale uden accept fra abonnenten.

6. ANSVAR OG FORCEMAJOURE:

6.1 Generelt ansvar:

UpFrontNet ApS fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tidstab, interne omkostninger, tabt indtægt, rentetab eller andet tilsvarende indirekte tab. UpFrontNet ApS' erstatningsansvar er i øvrigt beløbsmæsigt maksimeret til kr. 50.000,00 og kan aldrig overstige dette beløb.

6.2 Specifikke ansvarsbegrænsninger:

Udover den ovenfor anførte generelle ansvarsbegrænsning, er UpFrontNet ApS' ansvar tillige yderligere begrænset på følgende specifikke områder:

(i) UpFrontNet ApS gennemgår ikke og kan ikke gennemgå alt materiale, som afsendes til sitet af abonnenter, og UpFrontNet ApS er ikke ansvarlig for noget sådant materiale, som er afsendt af abonnenter. UpFrontNet ApS forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt helt eller delvist at redigere, nægte at afsende eller fjerne oplysninger eller materialer, som udelukkende efter UpFrontNet ApS' skøn overtræder nærværende betingelserne.

(ii) Sitet indeholder links til andre web steder på Internettet. Links til og fra sitet til andre tredjeparts steder udgør ikke en godkendelse af UpFrontNet ApS af sådanne steder, disses sponsorer eller disses indhold, og UpFrontNet ApS fralægger sig ethvert ansvar for sådanne steders indhold.

(iii) Uanset at UpFrontNet ApS bestræber sig på at sikre sitets integritet og nøjagtighed, gives der ingen garanti for nøjagtigheden af oplysninger på sitet, herunder men ikke begrænset til oplysninger om forskellige støtteordninger, og der påtages ingen erstatningspligt eller ansvar for fejl eller undladelser ved disse oplysninger.

(iv) UpFrontNet ApS fralægger sig ethvert ansvar og enhver form for erstatningspligt for driftsforstyrrelser til sitet. UpFrontNet ApS afgiver ingen form for garantier vedrørende software, der anvendes på, eller der er opnået adgang til gennem sitet, eller at sitet eller serveren, der gør dette tilgængeligt, eller at enhver kommunikation mellem abonnenten og UpFrontNet ApS eller abonnenterne indbyrdes er frie for vira eller andre skadelige elementer.

(v) UpFrontNet ApS kan til enhver tid ændre, indstille eller afbryde ethvert aspekt på sitet, herunder tilgængeligheden til enhver funktion, database eller indhold på sitet. UpFrontNet ApS kan endvidere pålægge begrænsninger på visse funktioner eller tjenesteydelser eller begrænse deres adgang til dele af eller hele sitet uden varsel eller erstatningspligt. Kun i de tilfælde, hvor ændringerne, indstillingerne, afbrydelserne eller begrænsningerne og restriktionerne er af et sådant omfang, at det kan betragtes som en betydelig, gennemgribende ændring af sitet som helhed, og på samme tid specifikt begrænser den enkelte abonnents fremtidige brug af sitet, har den enkelte abonnement ret til kompensation svarende til de begrænsninger, ændringerne medfører for abonnenten. Denne kompensation kan dog aldrig overskride ¼ af den årlige abonnementsbetaling.

6.3 Force majeure:

Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang dens opfyldelse hindres af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som den pågældende part ikke er herre over, og som parten ikke ved kontraktens indgåelse med rimelig burde eller kunne have forudset, og ej heller burde have undgået eller overvundet.

7. ÆNDRING AF BETINGELSER:

7.1 UpFrontNet ApS' ændring af betingelserne:

UpFrontNet ApS forbeholder sig ret til ensidigt og efter eget skøn - når som helst - at ændre, tilpasse, tilføje eller fjerne hvilket som helst afsnit af betingelserne, såfremt dette er nødvendigt for at kunne (i) fortsætte UpFrontNet ApS' virksomhed på en økonomisk og fordelagtig vis, eller (ii) for at imødekomme national eller international lovgivning. Meddelelser om ændringer af betingelserne fremsat på sitet mindst 14 dage før ændringerne træder i kraft. Skulle De have indsigelser, skal disse fremføres skriftligt til UpFrontNet ApS inden udgangen af 14 dage fra ændringerne er fremsat på sitet. Såfremt dette ikke gøres, opfattes ændringerne som værende accepterede af Dem, og De vil fremover være forpligtet af disse nye betingelser.

8. LOVVALG OG TVISTER:

8.1 Lovvalg:

Betingelserne og enhver anden aftale mellem UpFrontNet ApS og abonnenten er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansks rets almindelige regler for parternes indbyrdes forhold.

8.2 Tvister:

Uoverensstemmelser mellem parterne om den indgåede aftales opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, indbringes for de ordinære domstole med retten i Århus som 1. instans.

Abonnenten bekræfter ved accept af tilbudet eller sin underskrift på ordrebekræftelsen, at abonnenten har læst betingelserne og vilkårene som anført ovenfor omhyggeligt, samt at abonnenten godkender disse. Abonnenten accepterer, at abonnentens adgang til samt brug af sitet er betinget af, at abonnenten overholder ovennævnte betingelser og vilkår.

 

Sidste nyt på UpFrontNet

 • Volume Village et nyt kulturelt mødested i Aarhus med fokus på unge

  Nyhed - 20.09.2021

  I fremtiden kommer musikken til at strømme ud af Godsbanen i Aarhus, når Volume Village bliver en realitet. Det nye kulturelle mødested bliver en fleksible facilitet, der har fokus på de 18-35-årige, det musikalske vækstlag samt frivillige kræfter.

 • Villum Experiment: 51 forskere får 99 mio. til forskningseksperimenter

  Nyhed - 17.09.2021

  Sover svampe? Kan mikrobølger bruges til at fremstille billige grønne brændsler? Hvordan kommunikerer man sikkerheden i valgteknologier?

 • Naturens Uge fik 248.000 danskere ud i naturen

  Nyhed - 17.09.2021

  400 natur- og friluftsarrangementer blev afholdt i denne weekend, og cirka en kvart million danskere kom ud i naturen i uge 36. Alt fra skoler, dagtilbud og foreninger til private havde hele ugen planlagt eventyr for alle.

 • Friluftsliv, trivsel og meningsfulde fællesskaber

  Ansøgningsfrist - 15.09.2021

  Puljens formål er at udvikle og forankre civilsamfundsorganisationers brug af friluftsliv til at fremme udsatte borgeres trivsel gennem meningsfulde fællesskaber i naturen.

 • Horsens får eventsal i arkitektonisk verdensklasse

  Nyhed - 15.09.2021

  FÆNGSLET i Horsens slår nu dørene op til den spektakulære kultur-, event- og konferencesal Vestsalen. Transformationen af den ikoniske fængselsbygning understøtter FÆNGSLETs udvikling til internationalt trækplaster.

 • DRØMMESTIPENDIER – STIPENDIER TIL TALENTUDVIKLING

  Ansøgningsfrist - 15.09.2021

  Drømmestipendier understøtter unges talent og kunstneriske drømme. Den unge kan anvende et stipendie til skabende projekter og talentudvikling. Det er en samarbejdspartner, der koordinerer og søger stipendiet sammen med den/de unge.

 • Nu åbner Odsherred Teaters nye teatersal

  Nyhed - 15.09.2021

  Et moderne teaterhus og en spritny sal åbner lørdag 25. september kl. 15, når den officielle indvielse af Odsherred Teaters nye teatersal i Nykøbing Sj. finder sted.